Kazusy z zachowku część I

1. Spadkodawca S pozostawił troje pełnoletnich dzieci A, B, C. Zawarł z A umowę zrzeczenia się dziedziczenia, zaś z B zrzeczenia się zachowku. A ma córkę W1, zaś B syna W2. Wartość substratu zachowku to 1 mln. zł. Komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek?

2. Spadkodawca S pozostawił syna, żonę, matkę oraz siostrę. Czysta wartość spadku to 100.000. Spadkodawca dokonał rok przed śmiercią darowizny na rzecz O – wartość 900.000 zł. Nie sporządził testamentu. Zarówno syn, jak i żona odrzucili spadek. Komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek?

3. Spadkodawca pozostawił troje dzieci A, B, C – każde z dzieci miało dwoje dzieci (Wa1, Wa2; Wb1-Wb2; Wc1-Wc2) – dzieci są pełnoletnie. Spadek odrzucili A, B, Wb1 oraz C, Wc1 i Wc2). Komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek?

4. Spadkodawca miał dzieci A i B, dziedziczące z ustawy spadek o wartości 100.000. Przed śmiercią spadkodawca dokonał darowizny domu o wartości 500.000 na rzecz osoby trzeciej – C. Czy powstaje roszczenie o zachowek i ewentualnie w jakiej wysokości?

5. Spadkodawca S miał dzieci A i B. 15 lat przed otwarciem spadku dokonał darowizny 1 mln. na rzecz A. W chwili otwarcia spadku A już nie żył a spadek przypadł z ustawy wnukowi W (synowi A) oraz B po ½. Wartość spadku wynosi zero. Czy B przysługuje zachowek?

6. Spadkodawca S miał dzieci A i B. 15 lat przed otwarciem spadku dokonał darowizny o wartości 300.000 na rzecz A. Następnie – 8 lat przed otwarciem spadku – dokonał darowizny 200.000 na rzecz osoby trzeciej C. Następnie rok później dokonał darowizny po 100.000 zł na rzecz A i B. Rok później dokonał darowizny 500.000 na rzecz osoby D. Znów rok później dokonał darowizny na rzecz C w wysokości 100.000 zł. Wartość spadku to 100.000. Kto przeciw komu i o ile może wystąpić?

7. Spadkodawca S wraz z żoną zawarli umowę majątkową małżeńską, mocą której rozszerzyli maksymalnie majątek wspólny. Następnie zmienili w/w umowę w ten sposób, że zawarli umowę rozdzielności majątkowej. Kolejnym aktem dokonali podziału majątku w ten sposób, że cały majątek (o wartości 2 mln zł) bez spłat przypadł żonie. Spadkodawca rok później zmarł, pozostawiając pełnoletniego syna. Czy synowi należy się zachowek?

8. Spadkodawca zmarł 5 lipca 2010 r. Powołał do całego spadku syna A. Drugi syn B wystąpił o zachowek – wysłał wezwanie do zapłaty w dniu 23 kwietnia 2011 r. z terminem płatności 30 dni. W dniu 10 października 2011 r. A sprzedał wchodzącą w skład spadku nieruchomość, stanowiącą główny składnik spadku, za 100.000 zł. W dniu 5 grudnia 2011 r. B wniósł pozew o zachowek, żądając odsetek od dnia 24 maja 2011 r. Sąd I instancji wydał wyrok w dniu 10 lipca 2015 r. Zgodnie z opinią biegłego mieszkanie według stanu z chwili otwarcia spadku i cen aktualnych warte jest 160.000 zł. Ile zachowku powinien zasądzić sąd i od której chwili winne być naliczone odsetki za opóźnienie?

9. Spadkodawca porzucił rodzinę, gdy córka miała rok. Nie nawiązał kontaktu, płacił zasądzone alimenty, założył nową rodzinę. W testamencie wydziedziczył córkę z powodu „nieutrzymywania kontaktów, braku pomocy w chorobie, braku zainteresowania”. Czy wydziedziczenie jest skuteczne?

10. Spadkodawca pozostawił dwoje dzieci: A i B. Do całego spadku powołał córkę A, która mieszkała z nim i opiekowała się do śmierci. B nie zajmował się ojcem, nie interesował się jego losem, sporadycznie odwiedzał. Czy B może domagać się zachowku i czy A może skutecznie się bronić?

11. Spadkodawca pozostawił synów A i B. Wartość aktywów spadku to 250.000 zł. Spadkodawca dokonał również darowizny na rzecz C w wysokości 300.000 zł oraz później na rzecz D 200.000 zł. Spadkodawca sporządził testament, w którym do spadku powołał A. W testamencie ustanowił zapis zwykły na rzecz E o wartości 50.000, na rzecz F o wartości 100.000 zł. Komu przysługuje i przeciw komu roszczenie o zachowek?

12. Spadkodawca w testamencie własnoręcznym sporządzonym w dniu 10 maja 2000 r. powołał do spadku A oraz oświadczył, że „mieszkanie z chwilą mojej śmierci chcę, by przypadło B”. Spadkodawca zmarł w 2017 r. Mieszkanie warte jest 300.000 a pozostały spadek – 50.000. Spadkodawca był bezdzietny, pozostawił żonę M oraz rodziców R. Kto dziedziczy spadek? Jak zinterpretować rozrządzenie dotyczące mieszkania? Komu należy się zachowek i w jakiej wysokości?