Kancelaria spadkowa realizuje postanowienia RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE. 

We wszystkich sprawach, w tym też w kwestiach danych osobowych, komunikujemy się z naszymi klientami przez stronę internetową,  mail, telefon i pocztę oraz w kancelarii.
RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza kancelaria, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:
1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe.
 
2. Zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel, tj. świadczenie pomocy prawnej. Nie pozyskujemy, nie gromadzimy i nie przetwarzamy innych danych.

3. Zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy ich też o to, by klienci informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.).

4. Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa). Co do zasady w zakresie udzielanych porad prawnych dane osobowe przechowywane są jedynie do czasu zakończenia udzielania pomocy prawnej. W zakresie prowadzonych postępowań dane są przechowywane do czasu upływu terminów do wniesienia środków zaskarżenia w tym postępowaniu oraz przedawnienia roszczeń związanych z tymi postępowaniami.

5. Zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

6. Zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę, której dane dotyczą. Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie, jak: imię i nazwisko; inne dane identyfikacyjne: płeć, numer PESEL, data urodzenia, adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, e-mail, telefon domowy/ komórkowy; dochód, źródło dochodu, wykształcenie; zawód i praca. Niekiedy pozyskujemy jeszcze inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli w sposób prawidłowy realizować usługę prawną (np. informacje dotyczące rachunku bankowego czy historii choroby). 

Przetwarzamy dane, które przekazują nam klienci w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi prawnej, oraz dane, które pozyskujemy od innych administratorów danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. 

Nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany i nie wykorzystujemy danych do profilowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe.

Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć: dlaczego przetwarzamy określone dane; jakie typy danych przetwarzamy; jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane; jak długo planujemy (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustalaliśmy ten okres.

Klient może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane. W zależności od rodzaju danych korektę można złożyć przez email, w kancelarii lub telefonicznie.

Osoba, której dane dotyczą, może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy: dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy, dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa. Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może listownie, emailem lub w kancelarii złożyć wniosek, w którym określi swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy – w naszej ocenie – nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie. Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.